ALV3 Buurtstroom Energie-U 17 juni 2019

1.     Opening

  • Vaststellen agenda
  • Bestuur stelt zich voor
  • Mededelingen
  • Verslag ALV 28 mei 2018 (zie bijlage)

2.     Coöperatie Buurtstroom Energie-U

3.     Financiën

  • Behandeling Verslag Kascommissie (zie bijlage)
  • Vaststelling Jaarrekening 2018 (zie bijlage)
  • Samenstelling Kascommissie

4.     Decharge

  • Verlening van decharge aan het gehele bestuur voor het in boekjaar 2018 gevoerde beleid

5.     Rondvraag en sluiting

 

Bijlagen:

De te behandelen stukken, zijn hieronder opgenomen.

Verslag 2e ALV 28 mei 2018

Sociaal Jaarverslag 2018

Jaarrekening

Verslag Kascommissie

20190531 Advies kascommissie Buurtstroom