Resultaten ledenenquête Energie-U

We hebben onlangs een enquête uitgezet onder onze leden. De belangrijkste uitkomsten vind je in dit artikel.

De enquête

De enquête was opgedeeld in 6 onderdelen:

 1. Gegevens leden
 2. Lidmaatschap Energie-U
 3. Producten (en diensten)
 4. Betrokkenheid bij Energie-U
 5. Verwachtingen van Energie-U
 6. Energie-U in de toekomst


De uitkomsten

Van de 500 leden kregen we 101 reacties terug.

We vroegen naar de leeftijd van de respondenten. Uit het diagram is af te lezen dat:
67% ouder is dan 56 jaar
3% jonger dan 36 jaar
Niemand is jonger dan 26 jaar.
 

Ben je eigenaar van het huis waarin je woont?
90% is huiseigenaar
 

Wat vind je het meest op jou van betrekking? (meerdere antwoorden mogelijk)
70% voelt zich lid van Energie-U, 30% vriend van Energie-U.
Andere antwoorden waren o.a.: EnergieAmbassadeur, donateur, klant.


Producten en diensten

50% van de respondenten heeft gebruik gemaakt van 3 of meer producten of diensten van Energie-U. . Zoals een warmtescan, informatiebijeenkomsten bezocht, een rondleiding door ANNE, de Nieuwsbrief.
 

De meest genoemde verduurzaamingsstappen

Van de respondenten heeft bijna iedereen gloeilampen vervangen voor ledlampen.

70% heeft zonnepanelen op eigen dak.
18% doet mee aan Buurtstroom (zonnepanelen op een groot dak in de buurt).

Feedback op organisatie Energie-U

60% geeft Energie-U een rapportcijfer van 8 of hoger.

69% is tevreden over Energie-U (geeft een 4 of 5)
31% is gemiddeld tevreden of net niet helemaal (3 of 2)

10% van de respondenten wil wel meer doen met/voor Energie-U, maar dan wel iets concreets in eigen straat of wijk.

28% wil wel zitting nemen in een bewonerspanel

Verbondenheid met Energie-U? De conclusie die wij trekken uit deze vraag is dat veel leden graag gebruik van kennis en diensten van Energie-U, maar niet zijn verbonden in de zin van actieve inzet.

Wat verwachten leden van de organisatie Energie-U?
Dit was een open vraag, waar veel verschillende reacties op kwamen. De antwoorden hebben we geclusterd en daaruit hebben we de volgende ontwikkeltips voor Energie-U gehaald:

 • Meer ondernemersmentaliteit, positieve houding, hapklare brokken verduurzaamheidsstappen, ook integraler op huisniveau ipv losse interventies
 • Verbinden, richting geven, terugkoppelen, meer van eigen ding naar samenwerken, tegenwicht geven, transparantie, meer monitoring en opvolging van acties
 • Energietransitie stimuleren en versnellen door: meer acties initiëren, grotere projecten starten, opschaling en verbreding, meer inzetten op warmtetransitie

Hoe kunnen we meer Utrechters betrekken bij Energie-U (de energietransitie)?
Dit was een open vraag. De antwoorden zijn geclusterd en omgezet naar de volgende acties voor Energie-U:

 • Doelgroepgerichter werken
 • Straat- en wijkgerichter werken
 • Verbondenheid, meer actie - minder praten
 • Vergroten naamsbekendheid

Communicatiekanalen

Via welk medium en op welke manier ontvang je het liefst informatie van Energie-U? (meerdere antwoorden mogelijk)

Op deze vraag gaven de meeste respondenten als antwoord, de nieuwsbrief. De frequentie van één keer per 6 weken vinden ze prima. Sommigen vinden de nieuwsbrief iets te vol.
Social media wordt weinig bekeken en gebruikt door de respondenten
Tip: meer via wijkkranten en buurtkranten of -nieuwsbrieven (zoals Nextdoor) communiceren.

Vervolg

We willen alle respondenten hartelijk danken voor hun medewerking aan de enquête. 
Als vervolgactie bellen wij steekproefsgewijs enkele leden om meer inzicht te krijgen in de drijfveren van onze leden als het gaat om de Utrechtse energietransitie.
Daarnaast gaan wij aan de slag met bovengenoemde ontwikkeltips en acties.

Tot slot; onder de respondenten hebben wij met een loting 3 winnaars getrokken. Zij ontvangen een Energiebox. De winnaars hebben inmiddels bericht gehad.