Impressie ALV 12 september 2023

Energie-U hield op dinsdagavond 12 september alweer haar 21e algemene ledenvergadering. In UCo. Voorzitter Paul van Seters heette om 20.00 uur stipt de leden welkom. Besproken werden de financiën en de zonnevelden.

Met ongeveer twintig mensen was het zaaltje goed gevuld. Er waren leden van (bijna) het eerste uur, leden die zich alweer jaren actief inzetten, mensen die een jaar geleden lid werden vanwege deelname in zonneveld Meijewetering, en ook een lid dat zich een uur voor de vergadering aanmeldde, onder meer om met de VVE waar hij in het bestuur zit tot energietransitie te komen. 

Penningmeester Toine Havelaar lichtte in algemene zin de financiën toe. Het jaar 2022 liet een hele forse toename zien van de inkomsten - doordat we in dat jaar het geld ontvingen van leden waarmee we in 2023 zonneveld Meijewetering bouwden. De kascommissie suggereerde om nu er zo'n vier ton in de coöperatie omging, te overwegen of een accountantscontrole van toegevoegde waarde kan zijn. Leden hadden verschillende gedachten hierover: het beschermt het bestuur zei het ene lid, het jaarverslag is nu keurig, uitvoerig en helder genoeg, zei een ander, en een derde vroeg om de kosten tegen de baten af te wegen. Het bestuur gaat bij Energie Samen en andere coöperaties te rade en komt hierop terug. 

Directeur Sander Willemsen lichtte de projecten toe, in financiële zin. Energie-U realiseerde over 2022 een omzet uit projecten van € 164.000. Met het werkveld Woningverduurzaming (inclusief besparing) als grootste, naast Energieopwekking en Warmte/aardgasvrij. Uitgaven zijn vooral aan mensen aan alle projecten werken, naast ongeveer 15% bijdrage aan de algemene organisatie. Gelukkig haalden we onder streep een positief resultaat, na de coronajaren waarin dat niet helemaal lukte. 

De kascommissie deed verslag van haar bevindingen en kwam met een positief advies aan de leden om de jaarrekening goed te keuren en het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financieel beleid, wat door de leden werd opgevolgd. Voorzitter Paul bedankte afscheid nemend kascommissielid Miriam Sterk voor haar nauwgezette bijdragen aan de verbetering van onze financiën en de rapportages erover. De leden benoemden Karin Brakkee als nieuw kascommissielid, naast blijvend lid Ton Sledsens. 

Tot slot lichtte Sander nog het net gerealiseerde zonneveld Meijewetering toe, en vertelde hij over de ontwikkeling van het volgende project: zonne-eilanden op de Haarrijnse Plas. Nadat Paul de vergadering sloot, werd met hapjes en drankjes nog vrolijk doorgepraat waar naar verluid mooie nieuwe plannen ontstonden.